CARFIT Jemný tmel SOFT

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL TmelenieCARFIT Jemný tmel SOFT

CARFIT Jemný tmel SOFT

Vysokokvalitný dvojzložkový polyesterový tmel na odstránenie malých a stredných nedokonalosti karosérie vozidiel. Môže byť použitý ako jemný tmel na odstránenie malých defektov pred nanesením finálneho náteru.

Kód: 21210500
 
 
 
7,31 €5,85 €

CARFIT Jemný tmel SOFT

Charakteristika

  • dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov v automobilovom priemysle,
  • výborne drží tvar,
  • môže byť použitý ako jemný tmel,
  • vhodný pre ručné alebo strojové brúsenie.

Podklady: oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, sklolaminátové plasty, drevo, betón, polyesterové materiály, OEM podklady

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

styrén

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie sluchové orgány pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojovzapálenia. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,14 € 1,43 €
HML SealFLEX 301

HML SealFLEX 301 - Tesniaci a lepiaci tmel na karosérie

 

  • kartuša 310 ml
  • čierny / sivý
  • na opravy karosérii
  • prelakovateľný
  • možnosť nanášať štetcom
5,54 € 6,92 €
Brúsna žinka 150/230 K320 červená

Brúsna žinka 150/230 K320 červená

K320 - P320
Hárky na všeobecné opracovanie povrchu, odstránenie oxidácie na povrchu a jemnej hrdze.

1,02 € 1,27 €
Copyright 2015 - 2023 © RAPTOR