CARFIT Glas Plus Putty - Tmel s obsahom sklenného vlákna

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL TmelenieCARFIT Glas Plus Putty - Tmel s obsahom sklenného vlákna

CARFIT Glas Plus Putty - Tmel s obsahom sklenného vlákna

2K Tmel so skleneným vláknom vrátane tužidla na opravy automobilov, úžitkových vozidiel, kovových konštrukcií a lodí.

Kód: 2-144-0500
 
 
 
8,- €
Do košíka

CARFIT Glas Plus Putty - Tmel s obsahom sklenného vlákna

Charakteristika


Dvojzložkový polyesterový tmel strednej hustoty so skleným vláknom na vypĺňanie trhlín, malých dier a oblastí poškodených koróziou, opravy povrchov so značnými nerovnosťami a hlbokými priehlbinami.

Tmel C.A.R.FIT Glas Plus sa používa na opravy automobilov, úžitkových vozidiel, kovových konštrukcií a lodí.

  • vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu sklenými vláknami
  • výborná priľnavosť k oceli, hliníku, plastom vystuženým sklenenými vláknami a drevu
  • vysoká vertikálna stabilita
  • ručné alebo strojové brúsenie

Podklady

  • všetky druhy ocele
  • hliník
  • sklolaminát
  • drevo

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

styrén

 

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary., H300 Smrteľný po požití., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

 

Bezpečnostné upozornenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tužidlo

Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

horľavé

Pozor!

 

Výstražné upozornenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,43 €
CARFIT Maskovacia fólia s páskou

CARFIT Maskovacia fólia s páskou

Maskovacia fólia s páskou je polyetylénová maskovacia fólia s lepiacou páskou na opravy.

od 5,33 €
Odstraňovač silikónu CARFIT 1 l

Odstraňovač silikónu CARFIT 1 l

• čistí a odmasťuje kovové a plastové povrchy

 odstraňuje z povrchov silikón, olej, mastnotu, teflón

 zabezpečuje optimálnu priľnavosť lakovaného povrchu

 prevencia proti „kráterom“ na lakovanom a farbenom povrchu

12,30 €
Copyright 2015 - 2024 © RAPTOR