1K VIACÚČELOVÝ OCHRANNÝ NÁTER - sprej

Úvod RAPTOR 1K ČIERNY sprej1K VIACÚČELOVÝ OCHRANNÝ NÁTER - sprej

1K VIACÚČELOVÝ OCHRANNÝ NÁTER - sprej

 

Náter je odolný voči vode, UV žiareniu, zabraňuje korózií a vyblednutiu zo slnka. Ideálny pre vozidlá, prívesy, zábradlia, schody, kovový nábytok a pod. 

V porovnaní s 2K náterom - nižšia odolnosť ale jednoduchšia aplikácia.

 
19,- €
Do košíka

1K VIACÚČELOVÝ OCHRANNÝ NÁTER - sprej

Vďaka svojmu zloženiu vytvára povrch, ktorý je odolný proti oderu s vynikajúcou priľnavosťou ku pripravenému povrchu - kov, hliník, sklenené vlákna, plast, drevo a pod. Tryska sa neupcháva. Produkt je ľahko použiteľný, vytvára štrukturovaný povrch, rýchlo schne.

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Texturovaný povrch
• Trvácny a vode odolný, zabraňuje korózií
• UV odolný, zabraňuje vyblednutiu na slnku
• Výborná priľnavosť ku pripravenému kovu, hliníku, skleneným vláknam, plastu, drevu
• Jednoduché použitie
• Ideálny pre domácich majstrov, nadšencov starostlivosti o autá
• Nie je potrebná maska s prívodom vzduchu alebo striekacia kabína
• Produkt je už úspešne uvedený na trhu v USA

dielňaautododávkadomkempvodazáhrada

ODOLNOSŤ
RAPTOR Multi-Use Aerosol je 3-krát tvrdší ako iné štandardné 1K nátery.

 

VÝDATNOSŤ
cca 1 m² z 1 balenia / 2 vrstvy.

SCHNUTIE
Suchý na dotyk pri 20 °C za menej ako 60 min. Prelakovateľný môže byť po 3 - 4 hod.

TRVANLIVOSŤ
Čas použiteľnosti v originálnych nádobách je 5 rokov. Po použití odporúčame trysku vyčistiť, aby sa maximalizovala životnosť aerosólu a jeho opätovné použitie.

 

APLIKÁCIA

 1. Odstráňte nečistoty, olej, mastnotu, vosk a dobre odmastite.
 2. Prebrúste brúsnym papierom (P80 - P120) a znova očistite, osušte a odmastite.
 3. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov (surová oceľ, hliník, pozink) naneste 1 – 2 jemné rovnomerné vrstvy RAPTOR Acid Etch Primer a nechajte 20 minút schnúť pred aplikáciou.
  Plasty by mali byť
  ošetrené RAPTOR Adhesion Promoter.
  UPOZORNENIE: Tento produkt neodporúčame aplikákovať na termoplastické akryláty.
 4. Pred použitím sprej pretrepte najmenej 2 minúty.
 5. Aplikujte v 1 - 2 vrstvách zo vzdialenosti cca 30 cm pri teplote cca 20°C.
 6. Druhú vrstvu nastriekajte po 10 - 15 minútach.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: reakčná zmes a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyl-co- hydroxypoly (oxyetylén) a a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyl-co-3- (3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4- hydroxyfenyl) propionyloxypoly (oxyetylén); reakčná zmes bis (1,2,2,6,6-pentametyl- 4-piperidyl) sebakát a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakát; metylacetát.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P405 Uchovávajte uzamknuté., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.


Produkty kupované spoločne s týmto produktom

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml

ADHESION PROMOTER RAPTOR Univerzálny aktivátor, základ 450 ml


POUŽITIE: podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladom
15,23 €
ACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy 450 ml

ACID ETCH PRIMER Raptor - 1K Základ na kovové povrchy 450 ml

POUŽITIE: antikorózny a priľnavostný podklad pod RAPTOR na zvýšenie priľnavosti k materiálu

PODKLAD: oceľ, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná oceľ, plne vytvrdnutá farba, polyesterová vrstva

skladom
14,88 €
RAPTOR 2K ČIERNY SPREJ 400ml

RAPTOR 2K ČIERNY SPREJ 400ml

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií
 • dvojzložkový - po aktivácii použiteľný max do 1 hod. (prebieha vytvrdzovanie)
skladom
34,68 €