HML SafeFLEX 200 UBS - prostriedok na starostlivosť o karosériu

Úvod PODVOZKOVÁ OCHRANA UBSHML SafeFLEX 200 UBS - prostriedok na starostlivosť o karosériu

HML SafeFLEX 200 UBS - prostriedok na starostlivosť o karosériu

Účinne chráni podvozok vozidla pred koróziou.

Kód: 1168873
 
 
 
8,93 €
Do košíka

HML SafeFLEX 200 UBS - prostriedok na starostlivosť o karosériu

Je určený na ochranu karosérie a podvozku vozidla na viditeľných aj neviditeľných častiach vozidla. SafeFLEX je ideálny na ochranu pred koróziou a nárazmi kameňa v spodnej časti vozidla. Zaručuje optimálnu ochranu proti zvuku (pohlcuje zvuk) na miestach vystavených vibráciám, ako sú dvere alebo kufor.

 

Vyrábaný na báze vysoko kvalitných syntetických živíc, neobsahuje bitúmen a asfalt. Po vysušení je vrstva flexibilnáa odolná voči nárazom štrku, kameňov, vody, soli, mazív a olejov, ktoré sú charakteristické hrubou štruktúrou.


Technický list

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravieNebezpečné pre životné prostredie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

toluén

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodu vtele matky. Môže spôsobiť poškodenie udojčených detí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií. Veľmi toxické pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Uchovávajte mimo tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte pary/aerosóly. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite, ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L


2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR.
Obsahuje zmes antikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.


skladom
41,52 €
RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

  • polyuretánový náter
  • vysoká odolnosť
  • ochranná bariéra
  • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

  •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
  •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
RAPTOR Antikorózny epoxidový základ v spreji

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ v spreji

RAPTOR Antikorózny epoxidový základ je 2K vysokoúčinný základ v spreji špeciálne navrhnutý pre používanie pod RAPTOR ochranný náter, ktorý rozširuje ochranné a antikorózne vlastnosti RAPTOR-u.

 

Balenie: 400 ml 2K sprej

31,94 €
Copyright 2015 - 2024 © RAPTOR