RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L

Úvod RAPTOR ZÁKLADRAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L


2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR.
Obsahuje zmes antikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.


Kód: 5010796109967
 
41,52 €
Do košíka

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1LVLASTNOSTI A VÝHODY:

 • vylepšená technológia živice s priľnavosťou k holému kovu a iným povrchom
 • podporuje otimálny výkon tým, že predĺžuje životnosť ochranného náteru
 • môže sa aplikovať priamo na povrchovú hrdzu**
 • môže sa aplikovať mokré do mokrého
 • výdatnosť približne 7m² pri 75µ z 1 litra

Tužidlo je súčasťou balenia.
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

 

** Kov musí byť pripravený v súlade s technickým listom

 

 

TECHNICKÝ LIST 

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

NÁTER:


HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Pozor

 

Obsahuje nebezpečné látky:

xylén; Reaction Product: Bisphenol A-(epichlorohydrin):epoxyresin (number average molecular weight >700)

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej opakovanej expozícii. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredie. Noste ochranu tváre, ochranný odev, ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Najprv vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

 

 

Zložka B - Tužidlo

 

Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé,Nebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo!

 

Obsahuje nebezpečné látky:

etylbenzén; hexán-1,6-diyldiizokyanát; benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia,; hexameyléndiizokyanátové oligoméry

 

Výstražné upozornenia:

Horľavá kvapalina a pary., Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Najprv vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára.

 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

RAPTOR ČIERNY

RAPTOR ČIERNY

 • polyuretánový náter
 • vysoká odolnosť
 • ochranná bariéra
 • vhodný do najťažších situácií

Balenie:

 •     0,95 l (0,71 l báza + 0,24 l tužidlo) = 1fľ. balenie
 •     3,8 l (4x0,71 l báza + 0,96 l tužidlo) = 4fľ. balenie
od 38,40 €
KANA - Valček na RAPTOR

KANA - Valček na RAPTOR

Použitie na:

 • dekoratívne, štrukturované nátery
 • vodouriediteľné nátery
skladom
1,16 €
CARFIT Pomerový miešací pohár

CARFIT Pomerový miešací pohár

Pomerový miešací pohár je možné kúpiť ako

 • samostatný pohár
 • samostatný vrchnák

Ak si želáte kúpiť pohár s vrchnákom, prosím, vložte do košíka variantu pohára a vrchnáka. 

od 0,21 €
Copyright 2015 - 2024 © RAPTOR