Ochrana osobných údajov - registrácia

Úvod KONTAKT

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)


Dotknutá osoba: Zákazník zaradený do registračného systému internetových stránok www.raptorslovensko.sk.


Prevádzkovateľ: RENOJAVA, s.r.o., IČO: 31727077, Jána Pavla II. 14495/1A, 080 01 Prešov, Slovensko

 

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje žiadateľov o zaradenie do databázy pre registráciu a vytvorenie osobného konta – meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

 

Účely spracovania osobných údajov: Registrácia klientov pre výhodnejšie a pohodlnejšie nakupovanie na e-shope www.raptorslovensko.sk.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.


Príjemcovia osobných údajov:

RENOJAVA, s.r.o., Jána Pavla II. 14495/1A, 080 01 Prešov, Slovensko, IČO: 31727077
Slovenská pošta, a. s., IČO: 36631124
TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923

 

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov.

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.


Dotknutá osoba zaškrtnutím checkboxu potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.


Copyright 2015 - 2023 © RAPTOR