CARFIT - Základ na plasty 1 l

Úvod POMOCNÝ MATERIÁL ZákladovanieCARFIT - Základ na plasty 1 l

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Priľnavostný základ na plasty.

Kód: 4-355-1000
 
26,40 €
Do košíka

CARFIT - Základ na plasty 1 l

Aplikácia
Používa sa na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov. Vhodné pre väčšinu plastov používaných v automobilovom priemysle (plasty na výrobu nárazníkov, atď.).

  • výborná priľnavosť
  • rýchle schnutie
  • mierne strieborné farbené pre jednoduchšiu aplikáciu

Podklady
ABS (kopolymér akrylonitril-butadién-styrén), EP (epoxidy / lamináty), PA (polyamid), PBTP (polybutyléntereftalát), PC (polykarbonát), POM (polyoxymetylén), PP / EPDM kopolymér), PPO (polypropylénoxid), PUR (polyuretán) mäkký a tvrdý, PVC (polyvinylchlorid), OEM nátery.

 


Výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia

HorľavéDráždivéNebezpečnosť pre zdravie

 

Nebezpečenstvo

 

Obsahuje nebezpečné látky:

xylén, etylacetát, 4-hydroxy-4-metylpentán-2-ón, etyl benzén.

 

Výstražné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže byť smrteľný po požití a vdýchnutí do dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Bezpečnostné upozornenia:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými predpismi.

 

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Brúsne rúno 150/230 K320 červená

Brúsne rúno 150/230 K320 červená

KAEF - Brúsne rúno 150 mm x 230 mm

1,83 €
RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L

RAPTOR antikorózny epoxidový základ 1L


2K vysokokvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR.
Obsahuje zmes antikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.


skladom
41,52 €
CARFIT Maskovacia páska do 80°C

CARFIT Maskovacia páska do 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročne opravárenské procesy.

od 1,43 €